Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Indul az ÉLET ÚTON

Bemutatták a közlekedési szakma képviselőnek
a biztonságos közlekedésre felkészítés programjának alapjait és célkitűzéseit

 

2011. április 12-én a Közlekedéstudományi Intézetben mutatkozott be az Élet Úton program. A rendezvényen részt vettek a közlekedési szakma jeles képviselői. A délelőtti előadásokon a biztonságos közlekedésre felkészítés fontosságáról esett szó, délután több munkacsoportban komoly szakmai munka folyt az Élet Úton bevezetésével kapcsolatos témakörökben.

A szakmai nap délelőtti programját Tombor Sándor, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának köszöntője nyitotta. Tombor Sándor beszélt a közlekedésbiztonság mindennapjainkban betöltött kiemelkedő szerepéről. A közlekedés biztonságának alapvető eleme az ember, ezért kiemelten fontos az élethosszig tartó tanulás, ennek pedig szerves részét kell alkossa a közlekedésre nevelés és képzés. A közlekedésre felkészítés során oktatni, nevelni, képezni és informálni kell a közlekedőket. Mivel ez a tevékenység több szakma feladatköreit érinti, ezért a közlekedésre nevelés és a járművezető képzés hatékonysága az érintett szakterületek együttműködésében rejlik.

Hazánkban az elmúlt évtizedekben számos közlekedésre neveléssel kapcsolatos kezdeményezés, program és kampány indult. Ezek a programok önmagukban ugyan hatékonyak lehetnek, de a különböző kezdeményezések koordinálatlanságuk miatt nem vezettek átütő eredményre. Az Élet Úton program egyik legfontosabb célkitűzése éppen az egységes rendszerként kezelésben, ezen programok koordinálásában, a különböző szakterületek közti hatékony együttműködés megteremtésében rejlik. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. szakmai tudásával és szakértő munkatársaival, mint tudományos bázis kíván hozzájárulni ehhez a célkitűzéshez. Ehhez kapcsolódóan a KTI keretei között megjelenő Módszertani, Képzési és Oktatási Tudásközpont biztosítja a szakmafejlesztést, a módszertani alapok megteremtését és fejlesztését.

Schváb Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy az érintett intézmények összehangolt szerepvállalását az indokolja, hogy az Élet Úton programban az egységes rendszerben kezelt közlekedésre nevelés és járművezető képzés-vizsgáztatás egészül ki felnőttkori közlekedési információs és tájékoztató, továbbképző munkával. A koordinált együttműködés minden korábbinál hatékonyabb közös munkát tesz lehetővé azzal, hogy pontos, a programba illeszkedő felelősségi és hatásköröket rendel az egyes szervezetekhez. Az elvégzett feladatok így egymást erősítik, hatásaik összeadódnak.

A meghatározó alapelv az élethosszig való tanulás, a cél az, hogy a közlekedés részvevőinek tudása a gyors ütemben változó körülményekhez folyamatosan igazodva frissüljön. Naprakész szabályismerettel és készségekkel felvértezett járművezetők, kötelezettségeikkel is tisztában levő kerékpárosok és gyalogosok lehetnek csak valóban felelős részesei a közlekedésnek – hangsúlyozta az államtitkár.

A szaktárca központi szerepet szán a szemléletformálásban a korszerű képzési formák, elsősorban az e-learning alkalmazásának. A magas színvonalú, naplózott elektronikus távoktatás alacsonyabb elméleti képzési költségekkel jár együtt, ezzel hozzáférhetőbbé, elérhetőbbé teszi az elmélyült tudást. Hangsúlyozta, hogy az óvodások és az általános iskolai alsó tagozatosok számára természetesen még nem e-learning tananyag lenne megfelelő, hanem különböző interaktív játékokkal, készségfejlesztő programokkal kell felkészíteni őket az önálló közlekedésre.

Kiss Csaba rendőralezredes, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság főtitkára elmondta, hogy a rendőrség közel 40 éve veszi ki tevékenyen részét a közlekedésre nevelés oktatási feladataiban. 1972-ben megalakult az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács, 1992-ben pedig megkezdte működését az Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Az 1990-es évek végétől már jelentős összegeket tudtak fordítani baleset-megelőzési, ill. közlekedési szemléletformáló kampányokra. Az egyik legsikeresebb ilyen jellegű kezdeményezésük a szeptemberi iskolakezdéshez kapcsolódik. További sikeres programként említette a 2008-ban elindított Iskola Rendőre programot.

Kiss Csaba kihangsúlyozta, hogy a rendőrség örömmel vesz részt az Élet Úton programban, ahol az elmúlt évtizedekben felgyűlt gyakorlati tapasztalatok felhasználásával kívánnak egyfajta szakmai koordináló-támogató szerepet betölteni.

Urbán György, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke a hatóság szerepéről, célkitűzéseiről és feladatairól beszélt. A közlekedésre neveléssel kapcsolatban elmondta, hogy a közlekedésre nevelésnek a gépjárművezető képzés „előszobájává” kell válnia, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a járművezetésre jogosító okmányok átvételével ne érjen véget a tanulási folyamat.

Legfőbb cél a közlekedés biztonságának fokozása, mely csak felkészült közlekedőkkel és a szabálykövetési hajlandóság növelésével érhető el. Ennek érdekében rendszeressé és koordinálttá kell tenni az erre irányuló nevelést, oktatást, felvilágosítást és kommunikációt. Nagyon fontos a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos ismeretek és képességek megszerzése, megtartása, fenntartása. Az ismeretek átadásának hatékonyabbá tételéhez pedig a korosztályi sajátosságokat kell figyelembe venni.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság a képzés-vizsgáztatás szakmai tartalmáért és módszertanáért felelős intézmény. A hatóság az óvodai és iskolai közlekedésre nevelés és a járművezető képzés együttes koncepcionális fejlesztésével, a tananyag és a képzési módszertan korszerűsítésével, az e-learning és egyéb új technológiák alkalmazásával, az oktatás eredményességének javításával, ügyfélbarát ügyintézéssel, és a képzés tapasztalatainak széleskörű kommunikációjával járulhat hozzá az Élet Úton programban megfogalmazott célokhoz. A programban résztvevő szervezetek közös koordinációjával az eddigi tevékenységek lényegesen hatékonyabbá válnak.

Prof. Dr. Holló Péter kutató professzor „Gyermekek közúti közlekedésbiztonsága Magyarországon” címmel tartott előadást. Bemutatta a közúti közlekedésbiztonság jelenlegi helyzetét és megfogalmazott célkitűzéseit, illetve a gyermekek szerepét és helyzetét a közlekedésben.

A motorizáció fejlődésével a legtöbb gyermek már régóta nem gyalogosként, hanem gépjármű utasaként sérül meg, illetve veszti életét a közúti közlekedésben. Az utasként meghalt vagy megsérült gyermekek részaránya 2000 óta folyamatosan növekszik. Ez a tény csak részben magyarázható a motorizáció fejlődésével, a kutatások más okokra is rávilágítottak. A gyermekek nem jelentéktelen hányada még mindig védtelenül (gyermekülés vagy biztonsági öv használata nélkül) utazik. Tovább kell fokozni tehát a gyermeküléssel vagy felnőtt biztonsági övvel védett gyermekek arányát, amiben a fejlett motorizációjú országok tapasztalatai szerint csak a közlekedésbiztonsági felvilágosító tevékenység és a következetes rendőri ellenőrzés, szükség esetén szankcionálás együttes, összehangolt alkalmazása lehet sikeres. Hosszabb távon ugyanis a következetes és bizonyított hatékonyságú közlekedésbiztonsági intézkedések (best practices) megtételével van lehetőség a gyermekek közúti baleseti halálozási kockázatának további jelentős csökkentésére. Összességében megállapítható, hogy a gyermekek biztonságos közlekedéséért a gépjárművet vezető szülők tehetnek a legtöbbet. A baleseti statisztikákban elérhető javuláshoz megfelelő eszközök (oktatás, képzés, felvilágosítás, rendőri ellenőrzés, szankcionálás) összehangolt alkalmazása szükséges.

Berta Tamás, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozatának tagozatvezetője az Élet Úton program szakmai tartalmát mutatta be részletesen. Az Élet Úton program céljaként a közlekedők ún. élethosszig tartó tanulás megvalósulásával a kollektív és egységes szemléletformálást követően a közlekedési rendszer jól felkészült és támogatott szereplőivé válnak.

Az 1988. évi I. törvényben foglaltak alapján „17. § A közlekedés biztonságának fokozása, a közlekedési kultúra növelése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése érdekében rendszeressé kell tenni az erre irányuló nevelést, oktatást, felvilágosító- és propagandamunkát.” A Nemzeti Alaptanterv (NAT) kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Kormányrendeletben már évek óta szerepel, hogy az iskoláknak a helyi tantervek készítésénél időkeretet kell fordítaniuk a közlekedési ismeretek oktatására. A 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 11. § (2) bekezdése alapján lehetővé kell tenni, hogy az állami oktatásban - tantervi órakereten kívül - az általános iskolai tanulók a nyolcadik osztály befejezésével segédmotoros kerékpárvezetői igazolványt, a középfokú iskolai tanulók az iskola befejezésekor személygépkocsi-vezetői engedélyt szerezhessenek. A jogszabály a 10-12.§ paragrafusokban rendelkezik az általános és egységes végrehajtás érdekében arról, mely állami szerveknek kell az állami oktatási intézményekben a közlekedésért felelős miniszterrel együttműködni a közlekedést érintő ismeretek állami, illetve tanfolyami oktatásában.

Az Élet Úton program  célja, hogy a közlekedésre neveléskoncepcionális, egyenszilárdságú, egyértelműen meghatározott legyen, miközben a módszertani alapok meghatározottabbá válnak.

Az új szemlélet segítséget nyújt az iskoláknak is, mivel az eddigi – talán elégtelennek is nevezhető – támogatottságuk kiegészül több intézmény és szakmai szervezet közreműködésével. A program keretében a közlekedésért felelős szakminisztériumok és háttérintézményeik a közlekedésre nevelés részeseivé válnak azzal, hogy a nevelési program a képzési rendszer által is meghatározott. Így a közlekedési szakminisztérium, mint irányító szerv, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH), mint a képzés-vizsgáztatás szakmai tartalmáért felelős, valamint a módszertant meghatározó intézmény, a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) pedig, mint tudományos igényességű támogatást, szakmai és módszertani alapként nyújtó szervezet vesz részt a közös munkában. Ehhez kapcsolódóan a KTI keretei között megjelenő Módszertani, Képzési és Oktatási Tudásközpont biztosítja a szakmafejlesztést, a módszertani alapok megteremtését és fejlesztését.

 

További információ: www.kti.hu

Emberi tényező